NIU GDPR Agreement


Gebruikersovereenkomst en privacybeleid

Wanneer u zich registreert en vervolgens NIU-producten en -diensten gebruikt zoals trainingsessies, via de NIU-website of de mobiele applicatie "NIU E-scooter" (hierna de "Diensten"), verzamelt en verwerkt NIU bepaalde persoonsgegevens over u. Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Daarom willen wij u, als onderdeel van onze verplichting om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen, informeren 

Wanneer u zich registreert en vervolgens NIU-producten en -diensten gebruikt zoals trainingsessies, via de NIU-website of de mobiele applicatie "NIU E-scooter" (hierna de "Diensten"), verzamelt en verwerkt NIU bepaalde persoonsgegevens over u. Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Daarom willen wij u, als onderdeel van onze verplichting om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen, informeren over:

 

-          de redenen en de manier waarop NIU uw gegevens verzamelt en gebruikt;

-          de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verzamelen; en

-          uw rechten en onze plichten in verband met deze dergelijke verwerking.

 

In dit Privacybeleid wordt onder "persoonsgegevens" verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals gedefinieerd in de algemene Verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens 2016/679 van 27 april 2016 (de "Algemene Verordening Gegevensbescherming") of in nationale wettelijke of bestuursrechtelijke omzettingsbepalingen die deze in de toekomst kunnen wijzigen of actualiseren, alsook elke latere verordening die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens (de "Verordening Persoonsgegevens"). Een "Identificeerbare natuurlijke persoon" wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens of een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. 

 

Dit Privacybeleid voor gegevens staat los van ons Privacybeleid voor Cookies. Klik op de volgende link voor meer informatie over het gebruik van cookies en trackers https://www.niu.com/nl/cookies/ .

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op elke website, mobiele site, applicatie en/of andere dienst die wordt geleverd door Niu.com en Niu International Co. Ltd, zijn moedermaatschappij, dochterondernemingen en/of filialen ("wij", "ons" of "onze"), die optreedt als Verwerkingsverantwoordelijke.

 

Verzamelde persoonsgegevens

 

Wij verzamelen persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt, inclusief bij het aanmaken en wijzigen van uw account en bij het gebruik van onze Services. Het gaat om de volgende categorieën gegevens:

 

-          Informatie met betrekking tot de identiteit van Gebruikers (naam en voornaam, gebruikersnaam, telefoonnummer);

-          Informatie met betrekking tot elektronische gegevens (e-mailadres, login, wachtwoord, IP-adres, verbindingsgegevens, cookies en trackers);

-          Informatie met betrekking tot voertuigen (identiteit van de hoofdgebruiker van het voertuig, identiteit van de secundaire gebruikers, verkeersstatistieken, dagelijks en in totaal afgelegde kilometers, informatie over het gebruik en de werking van de batterij van het voertuig, informatie over defecte elektronische onderdelen, zware ongevallen, informatie over de SIM-kaart van het voertuig, informatie over parkings en parkeerterreinen, informatie over diefstal van het voertuig, zoals tijd en plaats van diefstal, informatie over het onderhoud van het voertuig);

-          Informatie met betrekking tot de geolocatie van het voertuig.

 

Voor het verzamelen en de verwerking van geolocatiegegevens die specifieke gegevens vormen, gelden met name de volgende beginselen:

 

-          De gebruiker kan te allen tijde de geolocatie uitschakelen;

-          De gebruiker wordt geïnformeerd wanneer de geolocatie is geactiveerd, in het bijzonder door middel van een specifiek pictogram.

 

Indien de gebruiker gebruik maakt van de trainingsdiensten aangeboden door de NUI Academy, zullen de volgende categorieën van gegevens verzameld worden:

 

-          Gegevens met betrekking tot de identiteit van de Dealergebruikers (naam, voornaam, gebruikersnaam, telefoonnummer en postadres)

-          Elektronische data (emailadres, login, wachtwoord)

-          Webadres en webwinkeladres van de dealer

-          Naam van de verdeler

-          Titel van de Gebruiker na afronding van de training

 

  

 

Rechtsgronden en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

 

We mogen geen persoonsgegevens verwerken als we daar geen legitieme reden voor hebben. Daarom verwerken wij uw persoonsgegevens alleen als (i) wij uw voorafgaande toestemming hebben verkregen, (ii) de verwerking noodzakelijk is voor het verlenen van NIU-diensten of (iii) de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan de legitieme belangen van NIU, in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking.

 

We gebruiken de persoonsgegevens die we verzamelen voor verschillende doeleinden:

 

-          Om u in staat te stellen NIU-diensten en –producten, met inbegrip van die van de NUI Academy, te gebruiken;

-          Om uw vragen te beantwoorden;

-          Om garantieservices te verlenen;

-          Om defecte producten te opsporen en NIU-producten en -diensten te verbeteren;

-          Om NIU-diensten te personaliseren, met name via reclame;

-          om statistieken op te stellen;

-          Om fraude of criminele activiteiten en misbruik van NIU-producten en -diensten te voorkomen.

Ontvangers van gegevens en overdracht van gegevens aan derde landen

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan of toegankelijk gemaakt voor derden, mits bevoegde NIU-personeelsleden en -leveranciers (zoals computersysteemaanbieders, hostingproviders, consultants), waarbij wordt gespecificeerd dat elk van deze dienstverleners is onderworpen aan strikte verplichtingen inzake gegevensbescherming en vertrouwelijkheid.

Uw persoonsgegevens mogen in voorkomend geval worden doorgegeven aan een land buiten de Europese Unie, in dit geval China, waarbij wordt gespecificeerd dat, voor zover China niet geacht wordt hetzelfde niveau van gegevensbescherming te bieden als de Europese Unie, NIU zich ertoe verbindt alle relevante garanties te nemen die de gegevensbeveiliging kunnen waarborgen op basis van passende garanties, in overeenstemming met de Verordening Persoonsgegevens.

 

Bewaringstermijn voor persoonsgegevens

 

NIU bewaart uw persoonsgegevens slechts zolang als nodig is om de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld te verwezenlijken of om te voldoen aan wettelijke of reglementaire vereisten.

In het bijzonder worden uw persoonsgegevens bewaard voor de duur van de zakelijke relatie of deelname aan de activiteiten van de NUI Academy, en daarna, voor promotionele doeleinden, als bewijs en om te voldoen aan boekhoudkundige verplichtingen, voor een periode die niet langer is dan de wettelijke verjaringstermijnen van toepassing zijn.

Veiligheid

NIU heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van gebruikers te beschermen tegen onbevoegde, onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, misbruik of onbevoegde openbaarmaking van persoonsgegevens. Deze maatregelen zorgen voor een passend niveau van gegevensbeveiliging en houden rekening met de stand van de kennis, de uitvoeringskosten in verhouding tot de risico's en de aard van de te beschermen gegevens.

 

NIU garandeert tevens dat de medewerkers van NIU die persoonsgegevens van Gebruikers verwerken zich houden aan de interne regels en procedures met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Laatstgenoemden zijn ook verplicht om alle technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te respecteren die zijn genomen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beschermen.

 

Vragen over onze beveiligingsprocedures kunt u schriftelijk aan ons stellen via: privacy@niu.com.

 

 

Uw rechten

 

U hebt het recht, desgevallend na mededeling van een geldig identiteitsdocument, van inzage, op modificatie, op rectificatie, op beperking, op wissing, en, indien nodig, op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, evenals het recht van bezwaar tegen de verwerking van deze gegevens. U hebt ook het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (zonder dat deze intrekking echter de rechtmatigheid van eerdere verwerkingen aantast). U hebt ook het recht om desgevallen richtlijnen te definiëren met betrekking tot het lot van uw gegevens in geval van overlijden.

 

Ten slotte hebt u het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit van de lidstaat waar u woont.

 

Deze rechten kunnen rechtstreeks bij NIU worden uitgeoefend via e-mail op het volgende adres: privacy@niu.com

 

Links naar andere websites

Deze Website kan links bevatten naar andere sites die niet onder onze controle vallen. Wees u hiervan bewust wanneer u op een van deze links klikt; wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en/of het beleid van een andere website dan de onze. Daarom raden wij u ten zeerste aan het privacybeleid van elke website die u bezoekt te lezen, ongeacht of deze is gelinkt aan onze eigen site.

Gebruik van de Website

Registratie is niet nodig om deze website te gebruiken of er toegang toe te krijgen. Echter, registratie is verplicht indien:

-          u opmerkingen wilt achterlaten of artikelen wilt doorgeven op forums, blogs, bulletin boards of soortgelijke die deze site ter beschikking stelt van Gebruikers.

-          u zich aanmeldt voor de diensten aangeboden door de NUI Academy en cursussen volgt of examens aflegt, die worden aangeboden via deze website, of van de berichtenservice gebruik wenst te maken. Administrators kunnen hierbij toegang hebben tot uw status en prestaties.  

Als u zich registreert en ons persoonsgegevens verstrekt, kunt u er zeker van zijn dat deze informatie niet zal worden gedeeld met externe organisaties, behalve met uw uitdrukkelijke toestemming.

Houd er rekening mee dat als u opmerkingen of artikelen op een forum, blog of bulletin board/bericht op deze site plaatst, de persoonlijk identificeerbare informatie die u verstrekt, opgenomen in die opmerkingen of artikelen, kan worden gelezen door iedereen die ze ziet. Als zodanig zijn wij niet verantwoordelijk voor persoonlijk identificeerbare informatie die u via deze kanalen beschikbaar wilt stellen.

We bieden bezoekers van onze Website ook de mogelijkheid om zich aan te melden voor het ontvangen van communicatie van ons. In dit geval vragen wij de bezoeker zijn e-mailadres en naam. Deze communicatie omvat onze reguliere nieuwsbrief, productpromoties en alle andere informatie die wij relevant achten voor de bezoeker. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van al deze berichten of een deel daarvan door ons een e-mail te sturen naar privacy@niu.com, te klikken op de "afmelden" link in een e-mail die we u sturen, of te reageren op een e-mail die we u sturen.

Nogmaals, als u ons uw e-mailadres en/of naam meedeelt om berichten van ons te ontvangen, zal dergelijke informatie niet worden gedeeld met derden, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.

Contactgegevens

Als u vragen of zorgen hebt over dit privacybeleid, of als u per e-mail of per post contact met ons wilt opnemen, zijn onze contactgegevens als volgt:

E-Mail: privacy@niu.com

Postadres:
Niu International Co., Ltd. 
No.5 Lingxiang Road, WEZ,
Wujin, Changzhou, China